Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Altınordu sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, eğlendinlen alanları ile yol ağaçlandırmaları yapar ve yaptırır. Bu alanlar için gerekli her cins inşaat ve tesisat malzemeleri temin eder, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapar. Görev alanları dâhilindeki bitkilerin genel bakım, hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele ve budamalarını yapar.

12.11.2018 13:45

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence amaçlı işyerlerinin denetimlerini yaparak, ruhsatlandırılmasını sağlar. Belediye gelirleri kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapar. Tahsilatı gecikenlere ödeme emri gönderir.

12.11.2018 14:08

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

   

22.01.2020 08:46

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İlçe genelinde tüm sokak, cadde, bulvar ve Pazar yerlerinin genel temizliğinin yapılması, atıkların toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve temizliğini sağlar. Temizlik çalışmaları yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Kamu İhale Kanunu esaslarına göre Temizlik Hizmet alımını yapar. Farklı kategorilerdeki atıkların (elektronik, kıyafet, pil, yağ vb.) toplanması için şehrin çeşitli yerlerine konteynerler yerleştirir.

12.11.2018 13:34

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine; Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma, teftiş ve Başkanlık Makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapar.

12.11.2018 14:14

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyenin karar organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin, olağan yapılan tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılması ile evrak kayıt ve dağıtımını sağlar. Müdürlüklerden gelen yazı ve taleplerin meclis başkanlığına sunulmasını sağlar.

12.11.2018 13:09

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

15.01.2020 11:15